நீங்காத கேள்வி

வண்ணங்கள் வருகின்றன
எண்ணங்கள் வருகின்றன
நீ வருவது எப்போது
நான் கரைவது எப்போது ?

**

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s