என்ன செய்தாலும் . .

பாலைக் கொட்டி
தேனைக் கொட்டி
திருமஞ்சனம் செய்தாலும்
திருடிக்கொண்டு ஓடினாலும்
பரவசத்தோடு கைகூப்பி நின்றாலும்
பார்க்காதது மாதிரி கடந்து சென்றாலும்
சந்தோஷமாய் ஏதாவது சொன்னாலும்
சதா புலம்பித் தள்ளினாலும்
இருக்கென்றாலும்
இல்லவே இல்லை என்றாலும்
பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்குமது
ஒன்றும் செய்யாது
அதன் பேர் தெய்வம்

**

One thought on “என்ன செய்தாலும் . .

  1. bro you should also agree that DEIVAM would be a silent spectator when scores of girls are brytally killed by their so called lovers in public view.
    for a change lord krishna could come to the rescue of these girls
    just as helped DHROUPATHI ……..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s