தாக்கும் வெப்பத்தில் நடுக்கும் குளிர்

வார்த்தைக்கு வார்த்தை
பேச்சுக்குப் பேச்சு
ஒரு வாக்குவாதம்
சில சமயங்களில் சீரிய தர்க்கவாதம்
பல நேரங்களில் வெறும் விதண்டாவாதம்
எப்பவும் இப்படித்தான் என்னோடு
வாழ்க்கை நடத்திக்கொண்டிருக்கிறது
எனக்கு வந்துவாய்த்த
வாழ்க்கை எனும் வம்பு
இருந்தும் அதை
விட்டகலத் துணிச்சலில்லை
விடாது தொடரவும் முடியவில்லை
இருதலைக்கொள்ளி எறும்பே
ஏதாவது செய்ய விரும்பேன்

**

One thought on “தாக்கும் வெப்பத்தில் நடுக்கும் குளிர்

  1. MR AEKAANTHAN THE GREAT PRINCE SIDDHARTHA LEFT THE HOUSE ON ONE NIGHT ONLY TO NSWER YOUR QUERIES>>> AND GOUTHAMA BUDDHA WAS BORN>> OFCOURSE NOT ALL ARE FORTUNATE AND BLESSED LIKE HIM

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s