என்ன சொல்ல வருகிறாய் ?

பொழுது போகவில்லை

என்கிறாய் அடிக்கடி

எப்போதும் போகும் இடத்திற்கு இனி

போகமாட்டேன் என்கிறதா

அல்லது உன்னை மிகவும் பிடித்துப்போய்

பிரிய மனமின்றித் தங்கிவிட்டதா

புரியவில்லை

பொழுதுபோகமாட்டேன்கிறது

என்று அடிக்கடி நீ சொல்வது

**

2 thoughts on “என்ன சொல்ல வருகிறாய் ?

  1. lot more has to be done by us particularly the younger generation should contribute more to make india more vibrant…. to see that our poor brethern are savedfrom poverty….. i know a octor who gas not seen any t.v programme for the past twenty years./// treating patients…only..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s