நிகழ்வு

நானொரு மாபெரும் இரவு
அதனுள்ளே
அகஸ்த்மாஸ்த்தாக வந்தது உறவு
இனி செலவெல்லாம் ஒரே வரவு
ஏனிப்படி என்று கொஞ்சம் வினவு

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s