சின்னதாக ரெண்டு . .

பூசித் தடவி.. போற்றிப்போற்றி..

போகிற இடம் தெரியாதென்பதால்
போகாதிருக்க முடியாது
இதற்கிடையில் ..
தெவிட்டாத அலங்காரம்
தீவிர கண்காணிப்பு – ஒருநாள்
நெருப்பு கொஞ்சவிருக்கும் மேனிக்கு

**

சிட்டாக ஒரு சிந்தனை

சிட்டுக்குருவிக்கான நாளில் உட்கார்ந்து
சிந்தித்தாயிற்று கொஞ்சநேரம்
எட்டி உயர்ந்திருக்கிறது பால்கனிப்பக்கம்
தட்டுத்தட்டாய் கிளைபரப்பிக் கீழ்வீட்டுமரம்
வெட்டச்சொல்லிடவேண்டியதுதான் இன்றைக்கு
தட்டில் வடாமும் காயமாட்டேன் என்கிறது ..

**