என்ன செய்தாலும் . .

பாலைக் கொட்டி
தேனைக் கொட்டி
திருமஞ்சனம் செய்தாலும்
திருடிக்கொண்டு ஓடினாலும்
பரவசத்தோடு கைகூப்பி நின்றாலும்
பார்க்காதது மாதிரி கடந்து சென்றாலும்
சந்தோஷமாய் ஏதாவது சொன்னாலும்
சதா புலம்பித் தள்ளினாலும்
இருக்கென்றாலும்
இல்லவே இல்லை என்றாலும்
பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்குமது
ஒன்றும் செய்யாது
அதன் பேர் தெய்வம்

**