இருப்பவருக்கு. . நினைவு மட்டும்

நார்வேயின் கிர்கினெஸ் (Kirkenes)  நகரில்  தாய்க்கான  நினைவுச் சின்னம்

 

 

 

 

**
அம்மா என்பது

ஒரு கவிதையா

கட்டுரையா

தொடர்கதையா

புதினமோ ?

அவள் ஒரு கலானுபவம்

இருந்தபோதும்

இல்லாது..

போய்விட்டபிறகும்

**

விலைபேச முடியாததுதான் உயிர் எனினும்

தலை சாயும்போது நாள் நட்சத்திரம் பார்ப்பதில்லை..

**