எங்கே ?

ஏற்றி வைத்த தீபம்
எரிந்துகொண்டிருக்கிறது இன்னும்
ஊற்றிய நெய் குறையாதிருக்கிறது
உயர்ந்துகொண்டிருக்கிறது ஜ்வாலை
பரவி நிற்கிறது தீப ஒளி
தேடுகின்ற தெய்வம் மட்டும்
தென்பட்டபாடில்லை

**