அதர்ம காலத்தில்

அறஞ்செய விரும்பு
அவருக்கென்ன
சொல்லிச் சென்றுவிட்டார்
அந்த மூதாட்டி
செயவிரும்புகையில்
ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேனே
என்னென்னமோ தெரிய வருகிறதே
குழப்பம் கூத்தடிக்கிறதே
எதற்கு நமக்கு இந்த வம்பு
விரும்பிவிட்டு
விட்டுவிடட்டுமா
எதையாவது செய்யப்போய்
பிள்ளையார் பிடிக்கக்
குரங்காகிவிட்டால் ?
**