காணா இன்பம் . .

உறக்கம் கலைந்தபின்னும்
உற்சாகமாயிருந்தேன்
அதிகாலை நேரத்தின்
அடுக்கடுக்கான எண்ணங்களினூடே
கண்டேன் கவிதையின்
தத்ரூபக் காட்சியை
எழுந்துவந்து எழுதாது
ஏனோ விட்டுவிட்டேன்
தப்பி ஓடிவிட்டது எனைத்
தனியே தவிக்கவிட்டு
நிலையில்லாத மனதின் திரையில்
நிறையவே ஓடுகின்றன இப்பவும்
கலகலத்துச் சிரிக்கின்றன
கட்டற்ற எண்ணங்கள்
கவிதையைத்தான்
காணவில்லை

**