ஜீவிதம்

கொழுந்துவிட்டு சீறுகிற நெருப்பு
எரித்தழித்தல் என் ஆக்கம்
திணிப்பதாக கிண்டுவதாக கிளறுவதாக
கோபமுண்டு உன் மீது – இருந்தும்
உன் செயலின் சீண்டுதலில்
ஊழித்தீயென உயர்கிறேன்
வளர்கிறேன் அழிக்கிறேன்
வானத்தையும் பூமியையும்
ஜுவாலையால் இணைக்கிறேன்

**