விலகிவிட்டதா சனி ?

சூது
கவ்வியிருந்தது
நாதியில்லை இனி
நாசந்தான்
என்றிருந்த கையறுநிலை
இன்று – விடுபட்டுவிட்டதுபோல்
தோன்றுகிறது தர்மம்
நிஜந்தானா ?
இல்லை
திரும்பியும் வந்துவிடுமா அது
கவ்வ ?

**

2 thoughts on “விலகிவிட்டதா சனி ?

  1. சூது கவ்வுதலை விடாது தர்மம் வெல்லும் என்றால் பல தோல்விகளுக்குப் பிறகா அதுவும் நிச்சயமில்லாதபடி

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s