அடங்காதது

தமிழின் தற்காலக் கவிதைகள்
தனக்குப் பிடித்ததென
அவர் போட்ட தொகுப்பில் ஐம்பது
இவர் போட்டதில் நூறு
எடுத்துப் பார்த்தேன்
எதிலும் இல்லை
என் கவிதை
புரிகிறது
ஐம்பதிலும் நூறிலும்
அடங்கிவிடும் எழுத்தா என்னுடையது ?
அட போங்கடா !

**

2 thoughts on “அடங்காதது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s