தூரத்து வெளிச்சம்

மந்தையிலிருந்து விலகி
மனம்போன போக்கில்
போய்க்கொண்டிருந்தது
காட்சிகள் விரிய ஆரம்பித்தன
புல்வெளியை அலட்சியம் செய்து
வானத்தைப் பார்க்க ஆரம்பித்தது
அந்திமச் சூரியனின் அழகை
எப்படி இதுவரை பார்க்காமலிருந்தது
இருள் வந்தபின்னும்
இடரேதுமில்லை அதற்கு
மெல்லப் படுத்துக்கொண்டு
இரவு வானை நோக்கியது
நட்சத்திரங்கள் ஒளிர்ந்து வழிகாட்டின
அறிந்திராத மற்றொரு உலகை
அடைந்துவிட்டிருந்தது ஆடு

**

One thought on “தூரத்து வெளிச்சம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s