அதர்ம காலத்தில்

அறஞ்செய விரும்பு
அவருக்கென்ன
சொல்லிச் சென்றுவிட்டார்
அந்த மூதாட்டி
செயவிரும்புகையில்
ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேனே
என்னென்னமோ தெரிய வருகிறதே
குழப்பம் கூத்தடிக்கிறதே
எதற்கு நமக்கு இந்த வம்பு
விரும்பிவிட்டு
விட்டுவிடட்டுமா
எதையாவது செய்யப்போய்
பிள்ளையார் பிடிக்கக்
குரங்காகிவிட்டால் ?
**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s