வழி மாறிய வழி

உன்னைப் படித்ததால்
ஒருவாறு சிந்திக்கிறேனா
இல்லாவிடில் வேறுவிதமாய்
சிந்தித்திருப்பேனோ
வழி தவறி, மாற்றுவழி சென்றிருப்பேன்
தடம் மாறிச் சென்றால்
புது இடத்துக்குப் போய்ச் சேரலாமே
வழி தவறாது தொடரும் ஆடுகள்
கடைசியில் போய்ச் சேருமிடம்
கசாப்புக்கடை அல்லவா

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s