அதுவும் இதுவும்

ஆறா சோகம் அவஸ்தையெலாம்
ஆடும் மனதை அலைக்கழிக்கும்போதிலும்
ஆட்டோவும் ட்ரக்கும் இன்னபிறவும்
காதைக் கிழித்துக் கதறும் வேளையிலும்
கதவைச் சாத்திக்கொண்டு
கவிதை எழுதப் பார்ப்பதற்கு
கட்டாயம் ஒரு
’இது’ வேண்டும்

**

2 thoughts on “அதுவும் இதுவும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s