காட்டு உன் வேலையை

மையேந்தும் கண்களையும்
மலரேந்தும் குழலையும்
வளையேந்தும் கைகளையும்
வளைய வரத்தான்
வந்து உலகில் இறங்கியிருப்பதாக
எண்ணியதுண்டு ஒரு காலத்தில்
இப்போதெல்லாம் தினம் ஆங்காங்கே
கையேந்தும் மனிதரைக் கண்டு
களைத்து நிற்குமாறு செய்துவிட்டாய்
உன்னிடம் வந்து உதவி கேட்கலாம் என்றால்
முகத்தில் என்றும் மாறாத புன்னகையுடன்
ஆயுதமேந்திய கையோடு ஆண்டவனே நீ
ஆடாது அசங்காது நின்றுகொண்டிருக்கிறாய்
ஏந்திய ஆயுதம் ஏந்தியபடியே இருந்தால்
என்னதான் மாறும் இந்த உலகில்
பாவிகளைத் தயங்காது போட்டுத் தள்ளு
யார் நீ என்பதனை ஒருமுறையாவது
எல்லோர்க்கும் காட்டி நில்லு

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s