பிரபஞ்ச வெளியில்

ஆடச்சொன்னால் ஆடுவோம்
பாடச்சொன்னால் பாடுவோம்
வாடச்சொன்னால் வாடுவோம் – தரையை
நாடச் சொன்னால் நாடுவோம்
நமக்கென்று என்ன பெரிய வாழ்க்கை
நிலையில்லாததொரு உலக மேடையில்

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s