சொன்னாக் கேளடா !

கண்ணாடி வீட்டிலிருந்தே காலத்தைக்
கழித்துக்கொண்டிருந்தவனுக்கு
அக்கம்பக்கத்திலிருந்து
அரியபோதனை வந்தது
கல்லைவிட்டெறியாதே வெளியே
பிறர் சொல் கேட்கிறவனா அவன்
எறிந்துதான் பார்ப்போமே
என்னதான் நடந்துவிடும்
நினைத்தான் எறிந்தான்
ஒன்றும் நடக்கவில்லை முதலில்
சிரித்துக்கொண்டான் இந்த
அசட்டு உலகத்தை நினைத்து
தைரியம் மிகக்கொண்டு
கையிலே கல்லெடுத்து
சரமாரியாக வீசினான்
ஆரம்பத்தில் ஒன்றிரண்டுதான்
திரும்பி எகிறின அவனை நோக்கி
ஒரு மலையே வந்திறங்கியது விரைவில்
கண்ணாடி வீடு மறைந்தது நொடியில்
கல்லெறிந்த வீரனும்
காணாமற்போனானே

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s