ஏதாவது

ஏதாவது சொல் என்கிறாய்
என்னத்தைச் சொல்ல
இல்லாத ஒன்றை
எப்படிச் சொல்வது
என்னதான் சொல்வது
சொல் மறந்துபோன வேளையில்
புல் மறந்துவிட்ட பூமியில்
மழையைப்பற்றி என்ன சொல்வது ?
சொல்வதற்கு ஏதுமில்லை
சொடுக்குவதற்கு விரல்களில்லை
என்றால் புரிவதில்லை
போதாத வேளையில்
ஏதாவது சொல்லென்றால் . .

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s