முடிவற்ற சோகம்

நீரால்தான் நிரம்பும் ஏழையின் வயிறு
நீர்தான் எப்போதும் கண்களில்
நீர்த்துப் போய்விட்டது அவன் வாழ்க்கை
நீர் சொன்னது சரிதான்
நீராலானதுதான் உலகம் எனினும்
நீரேறி வந்த படகு
நிலம் காணவில்லை

**

One thought on “முடிவற்ற சோகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s