கண்வழிக் காவியம்

வார்த்தைகளை சரியாக நான்
புரிந்துகொள்ளவில்லை என்று
நீ சொல்வது சரிதான்
கண்வழி உரையாடலில்
கலந்து களித்திருக்கையில்
வாய் பேசிய வார்த்தைகளில்
கவனக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கலாம்தான்
என்ன செய்வது?
நம் வாயில் ஏதுமில்லை
நாம் இதற்கெல்லாம் காரணமில்லை

**

One thought on “கண்வழிக் காவியம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s