ஆன்ம ஸ்பரிசம்

உல்லாசமாகக் கேட்பதற்கு
மின்விசிறியின் சப்தம்கூடத்
தடங்கலென அதனையும்
நிறுத்திவிட்டாயிற்று
இருந்தும் எங்கிருந்தோ சன்னமாகக்
குழந்தையின் அழுகுரல்
கட்டடத்தொழிலாளியின்
காட்டமான உளிச்சத்தம்
தெருவில் சீறும் மோட்டார்பைக்
மேகங்களுக்கிடையில் உறுமும் விமானம்
இவற்றிற்கெல்லாம் இடையில்தான்
மென்மையாகத் தீண்டுகிறது உன் பியானோ
இல்யா பெஷெவ்லி
இடைஞ்சல்களுக்கிடையில்
ஒரு சிற்றின்பம்
மன்னிக்கவும்
ஒரு சிறு இன்பம் !
_______________________________________
Ilya Beshevli – Russian Composer, Pianist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s