நீலமான ராத்திரி

நிலா மலர்ந்த ஓர் இரவினில்
உலா வந்து கொண்டிருந்தேன்
தென்றல் தீண்டும் தெய்வீகம்
மனமெலாம் மதுர கீதம்
வானம் ஒரு நவரச நாடகம்
பூமியோ தகதகக்கும் தடாகம்
புரிவதற்கேதுமில்லை வாதம்
புவியெங்கும் பேரின்ப நாதம்

**

2 thoughts on “நீலமான ராத்திரி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s