காலந்தாண்டிய கோலம்

நான் புதியவனா
இல்லை
முதியவன்
முற்றிலும் முதியவன்
நேற்று இருந்தவன்
இன்று இருப்பவன்
நாளையும் இருக்கப்போகிறவன்
நான் ஒன்றும் புதிதில்லை
புதியது பழையது என்பதெல்லாம்
எனக்குப் புரிவதில்லை

**

One thought on “காலந்தாண்டிய கோலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s