மாறும் காட்சிகள்

நீ
நான்
நிழல்
என்ன நடந்துவிட்டது இப்போது
விலகிவிட்டதா உருவநிழல்
இல்லை என்றாகிவிட்டதா
அனைத்தையும்
தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும்
அது இருக்கிறதே
எப்போதும்போலவே
என்ன கவலை
இழக்கப்படவில்லை எதுவும்
இடமாற்றம் கண்டுள்ளதாக
அறியப்பட்டுள்ளது

**

One thought on “மாறும் காட்சிகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s