அப்பால்…

மூளையின் வேலைநிறுத்தத்தை
முன் வைக்கிறது
முட்டாளின் மௌனம்.
ஞானியின் மௌனமோ
மனம், புத்தி என்கிற
லௌகீக நிலைகளுக்கு
அப்பாற்பட்டது
அதில் ஆழ்ந்திடுமோ
அனுபவம் கொள்ளுமோ
அடங்க மறுக்கும்
இந்த மனம்

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s