வெளியின் ஒளி

போட்ட வட்டத்துக்குள்
நின்றுகொண்டிருக்கலாம் நான்
இருந்தாலும் வட்டத்துக்கு
வெளியேதான் என் கண்கள்
நிலத்திலேதான் ஊன்றியிருக்கின்றன
என் கால்கள்
அதற்காக
நிலத்தையே பார்த்துக்கொண்டிருப்பவன்
என்றா நினைத்துவிட்டாய் ?

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s