சஞ்சலம்

தெரியவில்லை என்றானது
தெரிந்ததுபோல் தெரிந்தது
இருந்ததுபோல் இருந்தது
இல்லை என்றானது
எதிரே வருவது மனிதனோ
எள்ளி நகையாடும் விதியோ
மனதில் தோன்றுவது தெளிவோ
மாளாத எண்ணங்களின் கழிவோ

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s