போகிறபோக்கில்..

ஏதேதோ நடந்துகொண்டிருக்கிறது
நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது காலம்

ஆணென்றும் பெண்ணென்றும்
அதுவென்றும் இதுவென்றும்
வந்துகொண்டிருக்கின்றன
போய்க்கொண்டிருக்கின்றன
பல்வேறு வடிவங்களில் உயிர்கள்

ஏதேதோ நடந்துகொண்டிருக்கிறது
நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது காலம்

**

One thought on “போகிறபோக்கில்..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s