அந்தஸ்து

கூட்டம் கூட்டிக்
கேலி செய்கிறாய்
குற்றம் காண்கிறாய் எப்போதும்
முழுசாகவே என்னைப்
புதைத்துவிடத்தான் பார்க்கிறாய்
இருந்தும் உன்னை
எதிர்க்காது விடுகிறேன்
பொறுத்துப் போகிறேன்
தவிர்த்துவிடுகிறேன் மோதலை
தலைகுனிந்தவாறு
அங்கிருந்து அகன்றுவிடுகிறேன்
படிக்காமலேயே கிடைத்துவிடுகிறது
பலவீனன் என்கிற பட்டம்

**

One thought on “அந்தஸ்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s