பதறாதே மனமே

இனம் இனத்தோடுதான் சேரும்
சேர்ந்தபின்னே அந்த இனத்தின்
புகழையே ஓயாது பாடும்
அதன் பின்னே ஓடும் ஆடும்
உலக இயற்கைதான் இது
அறிவீர்! அறிந்தே
அடுத்த காரியத்தைக் கவனிப்பீர்!

***

One thought on “பதறாதே மனமே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s