நிலா வீசும் இரவு

அபரிமிதமான இரவொன்றின்
துல்லியமான தனிமையில்
ஆழ்ந்திருந்தோம் நிலாவும் நானும்
எங்களைத் தவிர அப்போது
வேறெதுவும் இருக்கவில்லை
ஒரு உன்னதமான கட்டத்தில்
நிலா மட்டுமே இருந்தது
ஓங்கார அமைதியாக.
அதன் இளநீல ஒளியாய்
உருமாறியிருந்த நான்
உறங்கும் உலகம் முழுதையும்
இதமாக நனைத்துக் கொண்டிருந்தேன்

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s