இருள் காட்டும் ஒளி

விரிந்து பரவுது இருட்டு
வெளிச்சத்தைக் கொண்டு மிரட்டு
விபரம் புரிய கண்ணை உருட்டு
விளக்குக் கீழும் ஒரு இருட்டு !

**

Advertisements

தூரத்திலும் இருட்டு

அறியாமை இன்னும் தொடர்கிறது
அஞ்ஞான இருள் படர்கிறது
உணர்ந்ததுபோல ஒரு பிரமை
உண்மையில் எல்லாம் வெறுமை

**

வானம் வருகையில்

கருமேகமே நீ
கலைந்துவிடாதே
உருமாறி
உடன் விலகிவிடாதே
படர்ந்து நீ இருள் காட்ட
பரவசம் நிகழ்கிறது பூமியில்
குளிர்ந்த காற்று
குதூகலமாய்த் தொடர்கிறது
மழை வரும்போல் ஒரு
மயக்கம் தருகிறது
கருமேகமே நீ
கலைந்துவிடாதே
உருமாறி
உடன் விலகிவிடாதே

**

மேலெழும் நீர்க்குமிழிகள்

ஒரு சிறு எரிதலில்
எல்லாம் ஒடுங்கிவிடும்
தடயமின்றி அழிந்துவிடும்
அழகு முகம்
அலங்கார உடம்பு
பெயர் பதவி
போதையேற்றிய புகழ்
குணங்கள்
குற்றங்கள்
அரும்பிய ஆசைகள்
அழியாத ஏக்கங்கள்
வெற்றி தோல்வி வியாக்கியானங்கள்
அனைத்தும் அக்னிக்கு ஸ்வாஹா
என்ன ஒரு வாழ்க்கை ஆஹா..!

**

எதற்கு ?

எந்த அர்த்தமும் புரிபடாத வாழ்வில்
எதுவும் நிலையானதல்ல
என்பதொன்றே
என்றும் நிலையானது
என்றிருக்கையில்
எண்ணற்ற இலக்குகள் எதற்கு
எகத்தாளம்தான் எதற்கு
ஏக்கங்கள் எதற்கு
எப்போதும் இந்தப் பெருமூச்சுதான் எதற்கு

**