பயன்படலாம் ஒரு வேளை

விக்ரகம் செய்வதற்கேற்ற
உயர்ந்தவகைக் கல் அல்ல
வெறும் கருங்கல்தான் நான்
உட்கார முயற்சித்தால்
பின்புறம் குத்தக்கூடும்
எதற்கும் ஒத்துவராத
எசகு பிசகான பாறாங்கல்
கருப்பாய்ப் பறந்து செல்லும்
காகத்திற்கு ஒரு வேளை
பயன்படக்கூடும்
இளைப்பாற உட்கார்ந்து
எச்சத்தை இறக்கிவிட்டு
எழுந்து பறப்பதற்கு

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s