இருக்கிறான்

ஜில்லென்று வருகிறது காற்று
குளிரெடுக்கிறது
படபடவென்று ஆரம்பித்து
பலமாகப் பெய்கிறது மழை
நிரூபணமாகிறது
நாட்டில்
நல்லவன் ஒருவன்
இருக்கிறான் என்பது

**

2 thoughts on “இருக்கிறான்

  1. let us not attribute all nature behaviour wih our life. then how would you explain that the sunami hadkilled many pilgrims at velankanni… even greatest temples were washed away in uttarkand floods. in karnataka ragavendra mutt was washedaway by floods..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s