அதிகாலையில் அம்மா

தூக்கத்தின் துணையிழந்து
தனியன் ஆகிறேன்
இருட்டு விலக மறுக்கும்
இளங்காலைப் பொழுது
அம்மா தூங்குகிறாளா
இல்லை நினைவுகளின் கும்மிருட்டில்
எதையேனும் தேடுகிறாளா

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s