மனமெலாம் நீ

இரவினில் வரும் நிலா அழகு
குளிர்கால இரவினில் அழகே நிலா
மரங்களின் உச்சியில்
அடர்ந்த வனத்தில் தோன்றுமாயின்
மரமே நிலா
வனமே நிலா
மனமே நிலா

**

2 thoughts on “மனமெலாம் நீ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s