இருள் காட்டும் ஒளி

விரிந்து பரவுது இருட்டு
வெளிச்சத்தைக் கொண்டு மிரட்டு
விபரம் புரிய கண்ணை உருட்டு
விளக்குக் கீழும் ஒரு இருட்டு !

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s