இருள் காட்டும் ஒளி

விரிந்து பரவுது இருட்டு
வெளிச்சத்தைக் கொண்டு மிரட்டு
விபரம் புரிய கண்ணை உருட்டு
விளக்குக் கீழும் ஒரு இருட்டு !

**

Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s