தூரத்திலும் இருட்டு

அறியாமை இன்னும் தொடர்கிறது
அஞ்ஞான இருள் படர்கிறது
உணர்ந்ததுபோல ஒரு பிரமை
உண்மையில் எல்லாம் வெறுமை

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s