வானம் வருகையில்

கருமேகமே நீ
கலைந்துவிடாதே
உருமாறி
உடன் விலகிவிடாதே
படர்ந்து நீ இருள் காட்ட
பரவசம் நிகழ்கிறது பூமியில்
குளிர்ந்த காற்று
குதூகலமாய்த் தொடர்கிறது
மழை வரும்போல் ஒரு
மயக்கம் தருகிறது
கருமேகமே நீ
கலைந்துவிடாதே
உருமாறி
உடன் விலகிவிடாதே

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s