எதற்கு ?

எந்த அர்த்தமும் புரிபடாத வாழ்வில்
எதுவும் நிலையானதல்ல
என்பதொன்றே
என்றும் நிலையானது
என்றிருக்கையில்
எண்ணற்ற இலக்குகள் எதற்கு
எகத்தாளம்தான் எதற்கு
ஏக்கங்கள் எதற்கு
எப்போதும் இந்தப் பெருமூச்சுதான் எதற்கு

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s