தன்னியற்கை

நிற்க ஆரம்பித்தபின்
தன் முதல் அடியை
அனாயாசமாக
எடுத்துவைக்கிறது குழந்தை
அப்போது தொடங்குகிறது
வாழ்வின் ஆரவார நடை
இந்தக் காலினால் தான்
நடக்கப்போகிறோம்
எனப் புரிந்து கொண்டு
தன் காலை அது
பார்க்க ஆரம்பிக்குமானால்
அது நடக்காது
உட்கார்ந்துவிடும் !
**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s