வதனமே சந்திர பிம்பமோ..

மயக்கும் மாலையின் மகத்தான ஆட்சி
மயங்கும் சிறிசுகளின் மனமோகனக் காட்சி
ஆணின் பெண்ணின் அழகுறு மாட்சி
அருகிருக்கும் மரங்களே அனைத்திற்கும் சாட்சி

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s