எங்கே நிம்மதி ?

வாழ்க்கை வினைகளின் முழு வார்ப்பு
வரும் இன்பதுன்பங்களின் இடையறா தொகுப்பு
பிணி, மூப்பு, மனமெலாம் காழ்ப்பு
பிடியைவிட்டு விலக வருமா வாய்ப்பு?

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s