மீள்ஜென்மம்

நான் இறந்துவிட்டது
அவளுக்குத் தெரியுமா
கவலையோடு கேட்கிறாய்
நீ இருந்ததே தெரியாதே
முன்பு இருந்ததும்
இப்போது இல்லாமல்
இருப்பதும்
அவளுக்கு எங்கே புரியப்போகிறது
அவள் வாழ்க்கை அவளுக்கு
உன் கவலை உனக்கு

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s