கைகூப்பியும் . .

கையறு நிலையில்
கையேந்தி நிற்கிறாயே சாலை ஓரம்
கைம்பெண்ணோ நீ
கையாலாகா உறவினர்
கைவிட்டுவிட்டனரா
கைதூக்கிவிடும் கடவுளையும் காணோமே
கைவசம் இல்லையா கருணை அவனிடமும்?

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s