காரிய சித்தி

விட்டு நீ செல்கையில்
அண்டமே அதிர்வதை உணர்ந்தேன்
போனதுதான் போனாய்
என் காலுக்குக் கீழிருக்கும்
பூமியைக் கழட்டி எடுத்தா போகவேண்டும்
கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவைத்தான்
நிறைவேற்றியிருக்கிறாயா ஒரு வேளை
வந்த காரியம் முடிந்துவிட்டதா உனக்கு?

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s